browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Innbydelse til andelstegning

Foto: Driva

Åpen dag 2014. Foto: Driva

Mandag 24. november 2014 ble Stornaustet Halsa kultur- og næringsbygg SA stiftet. Stifterne er tidligere Arbeidsgruppa for etterbruk av Halsa skole ( EBS ) og styret i Halsa utvikling. Dette er resultatet av en prosess som har vart fra mai 2011 og som nå endelig er i mål. Fra 01.01.2015 overtok foretaket bygningsmasse og eiendommer med inventar over tidligere Halsa skole. Dette gjennom kjøpekontrakt undertegnet med Halsa kommune, der eiendommen ble overført vederlagsfritt. Videre er det fra samme dato undertegnet en langsiktig leieavtale med kommunen for leie av lokaler til drift av Halsanaustan barnehage. Sammen med andre leieinntekter på dagens nivå viser oppsett budsjett at framtidig drift vil gå godt i balanse.

Fra 01.01.2013 har EBS gjennom leieavtale med kommunen foretatt utleie av bygget. Ut fra tall fra nærmere 2 års utleie viser disse at bygget har en meget stor verdi for bygdebefolkningen. Bygget med tilstøtende uteområde ligger meget godt til rette for ulike former for næringsdrift og det er allerede ulike aktiviteter etablert i bygget. Flere er under planlegging. Ulike store arrangementer de senere år har også vist at det er et klart behov for lokaliteter og muligheter for disse. Også her er det flere som er planlagt i nær framtid. Gymsalen er blitt attraktiv også for trimaktiviteter og tilstelninger for barn og ungdom.

Tidligere medlemmer i EBS fungerer som interimstyre for Stornaustet fram til generalforsamling torsdag 26. februar og ønsker alle velkomne til andelstegning i selskapet. Dette gjelder også lag/organisasjoner, samt bedrifter.

De lag/organisasjoner som tegner andeler vil få redusert leiesats.

Ingen geografisk avgrensning.

Interesserte tegner seg for andeler ved å innbetale for ønsket antall andeler til kontonr.: 4040.17.55537.Etter hvert som innbetaling skjer vil det bli utskrevet andelsbrev som sammen med vedtekter blir sendt den enkelte. Dette gir videre rett til å møte på generalforsamlingen til selskapet 26. februar 2015. Samvirkeloven, samt vedtektene, regulerer andelshavers rettigheter. Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar og har ikke ansvar for foretakets gjeld.

Enkeltpersoner:              kr. 1.000,- per andel

Lag/organisasjoner:       kr. 2.500,- per andel

Bedrifter:                          kr.5.000,- per andel

Kontonummer:                4040.17.55537.

STYRET HÅPER AT FLEST MULIG KAN STÅ SAMMEN OM STORNAUSTET, SLIK AT DETTE KAN UTVIKLE SEG SOM ET AV BYGDAS MIDTPUNKTER INNEN KULTUR-OG NÆRINGSVIRKSOMHET.

Styret i STORNAUSTET HALSA KULTUR-OG NÆRINGSBYGG SA

For spørsmål ta kontakt med Gunnar Kåre Røe på tlf.: 901 39 258 eller e-post: styret@stornaustethalsa.no

forslag3